ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.google.com/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.google.com/../add_file/https://www.google.com/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล../add_file/รายละเอียด(ถ้ามี) จะไม่แสดงกรณีไม่กรอกข้อมูล
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19มกราคม2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่17กรกฎาคม 2551 มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19มกราคม2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่17กรกฎาคม 2551 มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา../add_file/ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19มกราคม2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่17กรกฎาคม 2551 มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ชื่อไฟล์ : ถิ่นสามวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมคนเมืองเหนือ คนที่มีเชื้อสายจากประเทศลาวและคนไทลื้อ งามล้ำน้ำใจ คือ อัธยาศัยดีไมตรีที่ดี ยึดมั่นในธรรมะ คือ ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สักการะครูบาคำหล้า คือ พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถิ่นสามวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมคนเมืองเหนือ คนที่มีเชื้อสายจากประเทศลาวและคนไทลื้อ งามล้ำน้ำใจ คือ อัธยาศัยดีไมตรีที่ดี ยึดมั่นในธรรมะ คือ ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สักการะครูบาคำหล้า คือ พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ../add_file/ถิ่นสามวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมคนเมืองเหนือ คนที่มีเชื้อสายจากประเทศลาวและคนไทลื้อ งามล้ำน้ำใจ คือ อัธยาศัยดีไมตรีที่ดี ยึดมั่นในธรรมะ คือ ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สักการะครูบาคำหล้า คือ พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพ
ชื่อไฟล์ : 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551 สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 806 กิโลเมตร เดินทางโดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข เทศบาลตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม ตำบลออย และอำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน มีพื้นที่ 167 ตารางกิโลเมตร หรือ 104,375.- ไร่ จำแนกเป็น * ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ * ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ * ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ * ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ * ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ * ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ * ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ * ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ * ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีภูเขาวางตัวทาง ทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยลาดเอียงเป็นพื้นราบทางตอนกลางถึงทิศเหนือ มีแม่น้ำแวนไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือและแม่น้ำลาวไหลจากทิศทางตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทำให้พื้นที่ราบมีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพาะปลูก ทำไร่ และสวน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ ทำให้พื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ - ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม - ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ( ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนสภาพภูมิประเทศทั่วไปจะแห้งแล้ง ) 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอยู่ในประเภทของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน เหมาะสำหรับทำนา ทำไร่ ทำสวน แต่บางพื้นที่เป็นดินเหนียว ซึ่งชาวบ้านนำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลฝายกวาง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีจำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัว หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศรีพรม หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัวใหม่ หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสลาบ หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 10 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 ชื่อหมู่บ้าน บ้านบัวนาคพัฒนา หมู่ที่ 13 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 14 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศิวิไล หมู่ที่ 15 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองลื้อ หมู่ที่ 16 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่ 17 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง 2.2 การเลือกตั้ง โครงสร้างเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย 1 . ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 1 คน 1. นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 4 คน 1. นายพิเนก บุญมา รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. นางสาวศรีไพร ลาดมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 3. นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 4. นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่กำหนด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เลขานุการสภาเทศบาล 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 9 คน รวมจำนวน 12 คน 1) นายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาฯ 2) นายบุญวาด ไกลถิ่น รองประธานสภาฯ 3) นายจรัญ นาต๊ะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 4) นายสมัย จันทร์ฟู สมาชิกสภาฯ เขต 1 5) นายเชิดพงษ์ บัญชา สมาชิกสภา เขต 1 6) นางอำพร ศรีสุทธะ สมาชิกสภา เขต 1 7) นางจันทร์ดา กรรณิกา สมาชิกสภา เขต 1 8) นายสมคิด ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 9) นายสมจักร ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 10) นางสมภา ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 11) นางสร้อย ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 12) นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า สมาชิกสภา เขต 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551 สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 806 กิโลเมตร เดินทางโดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข เทศบาลตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม ตำบลออย และอำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน มีพื้นที่ 167 ตารางกิโลเมตร หรือ 104,375.- ไร่ จำแนกเป็น * ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ * ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ * ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ * ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ * ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ * ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ * ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ * ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ * ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีภูเขาวางตัวทาง ทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยลาดเอียงเป็นพื้นราบทางตอนกลางถึงทิศเหนือ มีแม่น้ำแวนไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือและแม่น้ำลาวไหลจากทิศทางตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทำให้พื้นที่ราบมีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพาะปลูก ทำไร่ และสวน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ ทำให้พื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ - ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม - ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ( ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนสภาพภูมิประเทศทั่วไปจะแห้งแล้ง ) 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอยู่ในประเภทของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน เหมาะสำหรับทำนา ทำไร่ ทำสวน แต่บางพื้นที่เป็นดินเหนียว ซึ่งชาวบ้านนำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลฝายกวาง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีจำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัว หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศรีพรม หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัวใหม่ หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสลาบ หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 10 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 ชื่อหมู่บ้าน บ้านบัวนาคพัฒนา หมู่ที่ 13 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 14 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศิวิไล หมู่ที่ 15 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองลื้อ หมู่ที่ 16 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่ 17 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง 2.2 การเลือกตั้ง โครงสร้างเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย 1 . ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 1 คน 1. นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 4 คน 1. นายพิเนก บุญมา รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. นางสาวศรีไพร ลาดมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 3. นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 4. นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่กำหนด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เลขานุการสภาเทศบาล 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 9 คน รวมจำนวน 12 คน 1) นายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาฯ 2) นายบุญวาด ไกลถิ่น รองประธานสภาฯ 3) นายจรัญ นาต๊ะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 4) นายสมัย จันทร์ฟู สมาชิกสภาฯ เขต 1 5) นายเชิดพงษ์ บัญชา สมาชิกสภา เขต 1 6) นางอำพร ศรีสุทธะ สมาชิกสภา เขต 1 7) นางจันทร์ดา กรรณิกา สมาชิกสภา เขต 1 8) นายสมคิด ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 9) นายสมจักร ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 10) นางสมภา ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 11) นางสร้อย ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 12) นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า สมาชิกสภา เขต 2 ../add_file/1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลฝายกวาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลฝายกวาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551 สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 71 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 806 กิโลเมตร เดินทางโดยทางรถยนต์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข เทศบาลตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม ตำบลออย และอำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน มีพื้นที่ 167 ตารางกิโลเมตร หรือ 104,375.- ไร่ จำแนกเป็น * ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ * ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ * ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ * ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ * ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ * ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ * ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ * ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ * ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา โดยมีภูเขาวางตัวทาง ทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยลาดเอียงเป็นพื้นราบทางตอนกลางถึงทิศเหนือ มีแม่น้ำแวนไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือและแม่น้ำลาวไหลจากทิศทางตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทำให้พื้นที่ราบมีความเหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพาะปลูก ทำไร่ และสวน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลฝายกวางมีลักษณะภูมิอากาศ อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ ทำให้พื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ - ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม - ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ - ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ( ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนสภาพภูมิประเทศทั่วไปจะแห้งแล้ง ) 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จัดอยู่ในประเภทของดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วน เหมาะสำหรับทำนา ทำไร่ ทำสวน แต่บางพื้นที่เป็นดินเหนียว ซึ่งชาวบ้านนำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลฝายกวาง 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีจำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัว หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศรีพรม หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านปัวใหม่ หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่ม หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสลาบ หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญไพร หมู่ที่ 10 ชื่อหมู่บ้าน บ้านทุ่งหล่มใหม่ หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 ชื่อหมู่บ้าน บ้านบัวนาคพัฒนา หมู่ที่ 13 ชื่อหมู่บ้าน บ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 14 ชื่อหมู่บ้าน บ้านศิวิไล หมู่ที่ 15 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองลื้อ หมู่ที่ 16 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่ 17 ชื่อหมู่บ้าน บ้านฝายกวาง 2.2 การเลือกตั้ง โครงสร้างเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย 1 . ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 1 คน 1. นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลตำบลฝายกวาง จำนวน 4 คน 1. นายพิเนก บุญมา รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. นางสาวศรีไพร ลาดมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 3. นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 4. นายสมบูรณ์ ไกลถิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง 2. ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่กำหนด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน เลขานุการสภาเทศบาล 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 9 คน รวมจำนวน 12 คน 1) นายถม โคลงกาพย์ ประธานสภาฯ 2) นายบุญวาด ไกลถิ่น รองประธานสภาฯ 3) นายจรัญ นาต๊ะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 4) นายสมัย จันทร์ฟู สมาชิกสภาฯ เขต 1 5) นายเชิดพงษ์ บัญชา สมาชิกสภา เขต 1 6) นางอำพร ศรีสุทธะ สมาชิกสภา เขต 1 7) นางจันทร์ดา กรรณิกา สมาชิกสภา เขต 1 8) นายสมคิด ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 9) นายสมจักร ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 10) นางสมภา ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 11) นางสร้อย ไกลถิ่น สมาชิกสภา เขต 2 12) นางอุมารินทร์ นาคาซาว่า สมาชิกสภา เขต 2
ชื่อไฟล์ : ปัจจุบัน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,838 คน แยกเป็นชาย 4,298 คน หญิง 4,540 คน สถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ครัวเรือน 3,763 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน 2564) ความหนาแน่นของประชากร 53 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลฝายกวางแบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ดังนี้ 1 บ้านฝายกวาง 229 2 บ้านปัว 133 3 บ้านศรีพรม 135 4 บ้านหนอง 215 5 บ้านปัวใหม่ 308 6 บ้านทุ่งหล่ม 217 7 บ้านสลาบ 218 8 บ้านแวนโค้ง 223 9 บ้านใหม่เจริญไพร 304 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 423 11 บ้านสันติสุข 174 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 241 13 บ้านใหม่นาสา 192 14 บ้านศิวิไล 229 15 บ้านหนองลื้อ 201 16 บ้านฐานพัฒนา 123 17 บ้านฝายกวาง 196 รวม 3,763 ตารางจำนวนประชากรตำบลฝายกวาง หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 1 บ้านฝายกวาง 245 278 523 2 บ้านปัว 181 186 367 3 บ้านศรีพรม 144 164 308 4 บ้านหนอง 273 295 568 5 บ้านปัวใหม่ 324 343 667 6 บ้านทุ่งหล่ม 247 278 525 7 บ้านสลาบ 293 331 624 8 บ้านแวนโค้ง 237 235 472 9 บ้านใหม่เจริญไพร 398 394 792 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 304 327 631 11 บ้านสันติสุข 240 223 463 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 283 336 619 13 บ้านใหม่นาสา 160 177 337 14 บ้านศิวิไล 316 277 593 15 บ้านหนองใหม่ 262 269 531 16 บ้านฐานพัฒนา 141 162 303 17 บ้านฝายกวาง 241 260 501 *** ทะเบียนบ้านกลาง 9 5 14 รวม 4,298 4,540 8,838 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ปัจจุบัน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,838 คน แยกเป็นชาย 4,298 คน หญิง 4,540 คน สถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ครัวเรือน 3,763 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน 2564) ความหนาแน่นของประชากร 53 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลฝายกวางแบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ดังนี้ 1 บ้านฝายกวาง 229 2 บ้านปัว 133 3 บ้านศรีพรม 135 4 บ้านหนอง 215 5 บ้านปัวใหม่ 308 6 บ้านทุ่งหล่ม 217 7 บ้านสลาบ 218 8 บ้านแวนโค้ง 223 9 บ้านใหม่เจริญไพร 304 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 423 11 บ้านสันติสุข 174 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 241 13 บ้านใหม่นาสา 192 14 บ้านศิวิไล 229 15 บ้านหนองลื้อ 201 16 บ้านฐานพัฒนา 123 17 บ้านฝายกวาง 196 รวม 3,763 ตารางจำนวนประชากรตำบลฝายกวาง หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 1 บ้านฝายกวาง 245 278 523 2 บ้านปัว 181 186 367 3 บ้านศรีพรม 144 164 308 4 บ้านหนอง 273 295 568 5 บ้านปัวใหม่ 324 343 667 6 บ้านทุ่งหล่ม 247 278 525 7 บ้านสลาบ 293 331 624 8 บ้านแวนโค้ง 237 235 472 9 บ้านใหม่เจริญไพร 398 394 792 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 304 327 631 11 บ้านสันติสุข 240 223 463 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 283 336 619 13 บ้านใหม่นาสา 160 177 337 14 บ้านศิวิไล 316 277 593 15 บ้านหนองใหม่ 262 269 531 16 บ้านฐานพัฒนา 141 162 303 17 บ้านฝายกวาง 241 260 501 *** ทะเบียนบ้านกลาง 9 5 14 รวม 4,298 4,540 8,838 ../add_file/ปัจจุบัน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,838 คน แยกเป็นชาย 4,298 คน หญิง 4,540 คน สถานภาพการอยู่อาศัย (เฉพาะสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ครัวเรือน 3,763 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน 2564) ความหนาแน่นของประชากร 53 คนต่อตารางกิโลเมตร ตำบลฝายกวางแบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ดังนี้ 1 บ้านฝายกวาง 229 2 บ้านปัว 133 3 บ้านศรีพรม 135 4 บ้านหนอง 215 5 บ้านปัวใหม่ 308 6 บ้านทุ่งหล่ม 217 7 บ้านสลาบ 218 8 บ้านแวนโค้ง 223 9 บ้านใหม่เจริญไพร 304 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 423 11 บ้านสันติสุข 174 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 241 13 บ้านใหม่นาสา 192 14 บ้านศิวิไล 229 15 บ้านหนองลื้อ 201 16 บ้านฐานพัฒนา 123 17 บ้านฝายกวาง 196 รวม 3,763 ตารางจำนวนประชากรตำบลฝายกวาง หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 1 บ้านฝายกวาง 245 278 523 2 บ้านปัว 181 186 367 3 บ้านศรีพรม 144 164 308 4 บ้านหนอง 273 295 568 5 บ้านปัวใหม่ 324 343 667 6 บ้านทุ่งหล่ม 247 278 525 7 บ้านสลาบ 293 331 624 8 บ้านแวนโค้ง 237 235 472 9 บ้านใหม่เจริญไพร 398 394 792 10 บ้านทุ่งหล่มใหม่ 304 327 631 11 บ้านสันติสุข 240 223 463 12 บ้านบัวนาคพัฒนา 283 336 619 13 บ้านใหม่นาสา 160 177 337 14 บ้านศิวิไล 316 277 593 15 บ้านหนองใหม่ 262 269 531 16 บ้านฐานพัฒนา 141 162 303 17 บ้านฝายกวาง 241 260 501 *** ทะเบียนบ้านกลาง 9 5 14 รวม 4,298 4,540 8,838
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : FcPHqtdMon45126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ที่ทำการเทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 806 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม และตำบลออย อำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 167 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,375 ไร่ จำแนกเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ทำการเทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 806 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม และตำบลออย อำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 167 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,375 ไร่ จำแนกเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่../add_file/ที่ทำการเทศบาลตำบลฝายกวาง เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงคำ และห่างจากอำเภอเชียงคำประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 806 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตำบลน้ำแวน ตำบลทุ่งผาสุข ตำบลเวียง ตำบลร่มเย็น ทิศตะวันออก ติดตำบลแม่ลาว ทิศใต้ ติดตำบลงิม และตำบลออย อำเภอปง ทิศตะวันตก ติดตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน จำนวนพื้นที่ทั้งหมด 167 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 104,375 ไร่ จำแนกเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 4,259 ไร่ ที่เลี้ยงสัตว์ จำนวน 11,331 ไร่ ที่ทำไร่ จำนวน 14,624 ไร่ ที่สาธารณะ จำนวน 1,746 ไร่ ที่ว่างเปล่า จำนวน 1,560 ไร่ ที่นา จำนวน 9,132 ไร่ ที่สวน จำนวน 6,131 ไร่ ที่ทำประมง จำนวน 349 ไร่ ที่ป่าไม้ จำนวน 55,243 ไร่
ชื่อไฟล์ : สัญลักษณ์เทศบาลตำบลฝายกวาง มีองค์ประกอบ คือ ฝาย หมายถึง การแสดงออกถึงความสามัคคีของคนรุ่นก่อนที่ร่วมมือกันสร้างฝายโดยใช้แสงไฟ จากไม้ชนิดหนึ่งติดไฟส่องสว่าง ซึ่งเรียกว่า “กวาง” สำหรับก่อสร้างฝายในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นที่มาของตำบลฝายกวาง ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เต็ง ไม้รังซึ่งมียางที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย มีลักษณะคล้ายกับหินย้อย ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กวาง” ซึ่งใช้กวางมาเผา ให้แสงสว่างในการก่อสร้างฝายในเวลากลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน จึงมีชื่อเรียกขานฝายลูกนี้ว่า “ฝายกวาง” ภูเขาและสายน้ำ หมายถึง ตำบลฝายกวางเป็นพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำมี ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พระธาตุขุนห้วยสวดในเงาครูบาคำหล้า หมายถึง เป็นที่สักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนตำบลฝายกวาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สัญลักษณ์เทศบาลตำบลฝายกวาง มีองค์ประกอบ คือ ฝาย หมายถึง การแสดงออกถึงความสามัคคีของคนรุ่นก่อนที่ร่วมมือกันสร้างฝายโดยใช้แสงไฟ จากไม้ชนิดหนึ่งติดไฟส่องสว่าง ซึ่งเรียกว่า “กวาง” สำหรับก่อสร้างฝายในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นที่มาของตำบลฝายกวาง ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เต็ง ไม้รังซึ่งมียางที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย มีลักษณะคล้ายกับหินย้อย ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กวาง” ซึ่งใช้กวางมาเผา ให้แสงสว่างในการก่อสร้างฝายในเวลากลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน จึงมีชื่อเรียกขานฝายลูกนี้ว่า “ฝายกวาง” ภูเขาและสายน้ำ หมายถึง ตำบลฝายกวางเป็นพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำมี ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พระธาตุขุนห้วยสวดในเงาครูบาคำหล้า หมายถึง เป็นที่สักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนตำบลฝายกวาง../add_file/สัญลักษณ์เทศบาลตำบลฝายกวาง มีองค์ประกอบ คือ ฝาย หมายถึง การแสดงออกถึงความสามัคคีของคนรุ่นก่อนที่ร่วมมือกันสร้างฝายโดยใช้แสงไฟ จากไม้ชนิดหนึ่งติดไฟส่องสว่าง ซึ่งเรียกว่า “กวาง” สำหรับก่อสร้างฝายในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นที่มาของตำบลฝายกวาง ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เต็ง ไม้รังซึ่งมียางที่มีคุณสมบัติติดไฟง่าย มีลักษณะคล้ายกับหินย้อย ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “กวาง” ซึ่งใช้กวางมาเผา ให้แสงสว่างในการก่อสร้างฝายในเวลากลางคืนเพื่อให้แล้วเสร็จทันต่อการใช้งาน จึงมีชื่อเรียกขานฝายลูกนี้ว่า “ฝายกวาง” ภูเขาและสายน้ำ หมายถึง ตำบลฝายกวางเป็นพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และแม่น้ำมี ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกร พระธาตุขุนห้วยสวดในเงาครูบาคำหล้า หมายถึง เป็นที่สักการบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนตำบลฝายกวาง
ชื่อไฟล์ : 2.1 วิสัยทัศน์ “ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2.2 พันธกิจ “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้” ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเทศบาลตำบลฝายกวางได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ - ประชาชนสามารถดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการ สิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 20 20 20 20 20 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวทางที่ 3 ส่งสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 4 ขุดลอกแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนในตำบลเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ลดรายจ่ายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ในตำบลสามารถทัดเทียมที่อื่น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพเสริม ตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 3. ร้อยละครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 30 30 30 30 30 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านการเกษตร เพื่อการบริโภค การซื้อขายภายในประเทศและส่งออก แนวทางที่ 3 พัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวและผู้ประกอบการ SMEs แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แนวทางที่ 5 พัฒนาการพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนและกิจการสหกรณ์ แนวทางที่ 6 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป้าประสงค์ - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล และระหว่างตำบลให้เป็นมาตรฐาน ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค ปลอดภัย และทำการเกษตรอย่างทั่วถึง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำ 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ - สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. ร้อยละประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น 4. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส แนวทางที่ 2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 5 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร. แนวทางที่ 6 ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ในตำบล แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การศาสนาจารีตประเพณี แนวทางที่ 8 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 9 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร เป้าประสงค์ - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายในองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข 2. ร้อยละผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 3. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 60 60 60 60 60 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพให้บริการประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2.1 วิสัยทัศน์ “ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2.2 พันธกิจ “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้” ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเทศบาลตำบลฝายกวางได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ - ประชาชนสามารถดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการ สิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 20 20 20 20 20 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวทางที่ 3 ส่งสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 4 ขุดลอกแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนในตำบลเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ลดรายจ่ายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ในตำบลสามารถทัดเทียมที่อื่น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพเสริม ตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 3. ร้อยละครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 30 30 30 30 30 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านการเกษตร เพื่อการบริโภค การซื้อขายภายในประเทศและส่งออก แนวทางที่ 3 พัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวและผู้ประกอบการ SMEs แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แนวทางที่ 5 พัฒนาการพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนและกิจการสหกรณ์ แนวทางที่ 6 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป้าประสงค์ - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล และระหว่างตำบลให้เป็นมาตรฐาน ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค ปลอดภัย และทำการเกษตรอย่างทั่วถึง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำ 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ - สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. ร้อยละประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น 4. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส แนวทางที่ 2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 5 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร. แนวทางที่ 6 ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ในตำบล แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การศาสนาจารีตประเพณี แนวทางที่ 8 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 9 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร เป้าประสงค์ - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายในองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข 2. ร้อยละผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 3. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 60 60 60 60 60 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพให้บริการประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ../add_file/2.1 วิสัยทัศน์ “ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2.2 พันธกิจ “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้” ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย นำนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเทศบาลตำบลฝายกวางได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 5 ด้านดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ - ประชาชนสามารถดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูการจัดการ สิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตัวชี้วัด - ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 20 20 20 20 20 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวทางที่ 3 ส่งสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 4 ขุดลอกแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนในตำบลเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ลดรายจ่ายในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ในตำบลสามารถทัดเทียมที่อื่น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีอาชีพเสริม ตัวชี้วัด 1. จำนวนโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 3. ร้อยละครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 30 30 30 30 30 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านการเกษตร เพื่อการบริโภค การซื้อขายภายในประเทศและส่งออก แนวทางที่ 3 พัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัวและผู้ประกอบการ SMEs แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แนวทางที่ 5 พัฒนาการพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนและกิจการสหกรณ์ แนวทางที่ 6 พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป้าประสงค์ - ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล และระหว่างตำบลให้เป็นมาตรฐาน ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคบริโภค ปลอดภัย และทำการเกษตรอย่างทั่วถึง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ แนวทางที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำ 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ - สตรี ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของจำนวนโครงการด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. ร้อยละประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 3. ร้อยละประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น 4. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 80 80 80 80 80 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผุ้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส แนวทางที่ 2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและอนามัย แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบียบของหมู่บ้าน/ชุมชน แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางที่ 5 ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร. แนวทางที่ 6 ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ในตำบล แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การศาสนาจารีตประเพณี แนวทางที่ 8 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 9 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร เป้าประสงค์ - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายในองค์กรและชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข 2. ร้อยละผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 3. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ค่าเป้าหมาย 2566 2567 2568 2569 2570 60 60 60 60 60 กลยุทธ์ แนวทางที่ 1 ปรับปรุงคุณภาพให้บริการประชาชน แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ชื่อไฟล์ : "ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"../add_file/"ฝายกวางเป็นเมืองพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อไฟล์ : “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้” ../add_file/ “ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่า อุดมสมบูรณ์ ขยะ น้ำเสียลดลง” 2. ด้านเศรษฐกิจ “มีงานทำ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เทคโนโลยีเพียงพอ” 4. ด้านสังคม “สร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 5. ด้านการเมืองการบริการ “โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสทธิผล ตรวจสอบได้”
ชื่อไฟล์ : อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด../add_file/อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) และ พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กําหนด อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เบอร์โทร : 054 - 883507 โทรสาร : 054 - 883507 - 112 e-mail : saraban_05560303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.fsm.go.th facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064919970298 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เบอร์โทร : 054 - 883507 โทรสาร : 054 - 883507 - 112 e-mail : saraban_05560303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.fsm.go.th facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064919970298../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 เบอร์โทร : 054 - 883507 โทรสาร : 054 - 883507 - 112 e-mail : saraban_05560303@dla.go.th เว็บไซต์ : www.fsm.go.th facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064919970298
ชื่อไฟล์ : กำหนดการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง (ชั้น 3) รายละเอียดตามประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กำหนดการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง (ชั้น 3) รายละเอียดตามประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)../add_file/กำหนดการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง (ชั้น 3) รายละเอียดตามประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00 น นักวิชาการ สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง เนื่องจากพบเด็กนักเรียน ป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก จำนวน 2 ราย ทั้งนี้เพื่อคัดกรอง เด็กเล็ก ที่มีความเสี่ยงโรคมือเท้าปากพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลเด็กเล็ก ภายในศูนย์ฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00 น นักวิชาการ สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง เนื่องจากพบเด็กนักเรียน ป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก จำนวน 2 ราย ทั้งนี้เพื่อคัดกรอง เด็กเล็ก ที่มีความเสี่ยงโรคมือเท้าปากพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลเด็กเล็ก ภายในศูนย์ฯ ../add_file/วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00 น นักวิชาการ สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลฝายกวาง เนื่องจากพบเด็กนักเรียน ป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก จำนวน 2 ราย ทั้งนี้เพื่อคัดกรอง เด็กเล็ก ที่มีความเสี่ยงโรคมือเท้าปากพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลเด็กเล็ก ภายในศูนย์ฯ
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้มีประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้มีประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ได้มีประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยอ้างอิงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2567 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษีและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4KJm7s3Tue44556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7i7kt2eTue44835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8WSw7uZTue44835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2qyYNoHTue44835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KjZpaMlTue44835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : _YBrxeRDTue73712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N1TME64Tue92228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำขนมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้มีความรู้การทำขนมเทียน การสานชะลอมจากไม้ไผ่ที่มีในพื้นถิ่น สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำขนมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้มีความรู้การทำขนมเทียน การสานชะลอมจากไม้ไผ่ที่มีในพื้นถิ่น สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้../add_file/วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำขนมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมได้มีความรู้การทำขนมเทียน การสานชะลอมจากไม้ไผ่ที่มีในพื้นถิ่น สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลฝายกวาง ดำเนินการครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการทำของชำร่วยและพวงกุญแจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรุ้การทำของชำร่วยและพวงกุญแจ สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลฝายกวาง ดำเนินการครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการทำของชำร่วยและพวงกุญแจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรุ้การทำของชำร่วยและพวงกุญแจ สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว../add_file/วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลฝายกวาง ดำเนินการครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพการทำของชำร่วยและพวงกุญแจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรุ้การทำของชำร่วยและพวงกุญแจ สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินการโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ประชาชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินการโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ประชาชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวางดำเนินการโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร อบรมความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้ประชาชน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฝายกวาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 มกราคม 2564 นางธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฝายกวาง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ ลำน้ำห้วยสวด พื้นที่หมู่ 9 ตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยมีนายจตุรภัทร ศรีอาคะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (เชียงคำ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 มกราคม 2564 นางธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฝายกวาง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ ลำน้ำห้วยสวด พื้นที่หมู่ 9 ตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยมีนายจตุรภัทร ศรีอาคะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (เชียงคำ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย../add_file/วันที่ 20 มกราคม 2564 นางธัญญานุช ศรีสมบัติ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฝายกวาง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงฝายชะลอน้ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำ ลำน้ำห้วยสวด พื้นที่หมู่ 9 ตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยมีนายจตุรภัทร ศรีอาคะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (เชียงคำ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยาได้ออกประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามแผนตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลฝายกวางได้คะแนน ดังนี้ # ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 90 # ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 95.56 # ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ 76 # ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ร้อยละ 86.79 # ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 # คิดเป็นร้อยละ 87.32 โดย เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้นำผลการประเมินฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยาได้ออกประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามแผนตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลฝายกวางได้คะแนน ดังนี้ # ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 90 # ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 95.56 # ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ 76 # ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ร้อยละ 86.79 # ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 # คิดเป็นร้อยละ 87.32 โดย เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้นำผลการประเมินฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด../add_file/ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 โดยให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล จังหวัดพะเยาได้ออกประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ตามแผนตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยเทศบาลตำบลฝายกวางได้คะแนน ดังนี้ # ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 90 # ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ร้อยละ 95.56 # ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ร้อยละ 76 # ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ ร้อยละ 86.79 # ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ร้อยละ 100 # คิดเป็นร้อยละ 87.32 โดย เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้นำผลการประเมินฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆยุค 4.0 ผ่านApplication LINE Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้ 1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน 1.1 สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ 1.2 พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด* 1.3 กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป” 1.4 กดเลือกประเภทปัญหา 1.5 กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ 2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue 2.1 เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw 2.2 พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง 2.3 ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา 2.4 เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน 1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง 2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” 3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่ 4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆยุค 4.0 ผ่านApplication LINE Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้ 1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน 1.1 สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ 1.2 พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด* 1.3 กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป” 1.4 กดเลือกประเภทปัญหา 1.5 กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ 2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue 2.1 เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw 2.2 พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง 2.3 ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา 2.4 เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน 1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง 2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” 3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่ 4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง เพิ่มช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือต่างๆยุค 4.0 ผ่านApplication LINE Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์ / ท่านพี่ฟ้องดู) สามารถช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดของปัญหา ภาพหน้างาน และพิกัดตำแหน่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การแจ้งปัญหาผ่าน LINE มี 2 วิธี ดังนี้ 1. แจ้งปัญหาผ่านการสแกน QR code ประจำหน่วยงาน 1.1 สแกน QR Code สำหรับรับแจ้งของหน่วยงานนั้นๆ 1.2 พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้ง *ห้ามลบโค้ดใน […]เด็ดขาด* 1.3 กดปุ่ม “กดเพื่อถ่ายรูป” 1.4 กดเลือกประเภทปัญหา 1.5 กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” แล้วแชร์ตำแหน่งที่พบเห็นปัญหา จากนั้นท่านจะได้รับการ์ดรับแจ้งปัญหา และรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ 2. แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue 2.1 เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw 2.2 พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง 2.3 ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา 2.4 เลือกหน่วยงานที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขปัญหา การค้นหาหน่วยงานที่รับเรื่องในเขตพื้นที่ของท่าน 1. พิมพ์คำว่า “ใครรับผิดชอบ” ใน LINE @traffyfondue แล้วกดส่ง 2. กดปุ่ม “กดเพื่อระบุตำแหน่ง” 3. กดแชร์ตำแหน่งที่ท่านอยู่ 4. ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าน
ชื่อไฟล์ : สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ../add_file/สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุนตามลิ้ง https://docs.google.com/document/d/1IDr3Ak_C8waID5H_haKDkKu9sva5Q7Qo/edit?usp=sharing&ouid=109951303648893056731&rtpof=true&sd=true file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุนตามลิ้ง https://docs.google.com/document/d/1IDr3Ak_C8waID5H_haKDkKu9sva5Q7Qo/edit?usp=sharing&ouid=109951303648893056731&rtpof=true&sd=true../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุนตามลิ้ง https://docs.google.com/document/d/1IDr3Ak_C8waID5H_haKDkKu9sva5Q7Qo/edit?usp=sharing&ouid=109951303648893056731&rtpof=true&sd=true
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล(ชั้น 1 ขวามือ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 กรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนถูกต้อง มอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียนแทนได้ กรณีมาด้วยตนเองให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล(ชั้น 1 ขวามือ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 กรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนถูกต้อง มอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียนแทนได้ กรณีมาด้วยตนเองให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย ../add_file/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล(ชั้น 1 ขวามือ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 กรณีที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนถูกต้อง มอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมาลงทะเบียนแทนได้ กรณีมาด้วยตนเองให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย
ชื่อไฟล์ : โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลฝายกวาง สมัครมาร่วมโครงการจำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีว่าที่ร.ต. สมสิฎฎิ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง และ นายพงพัฒน์ ชมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลฝายกวาง สมัครมาร่วมโครงการจำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีว่าที่ร.ต. สมสิฎฎิ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง และ นายพงพัฒน์ ชมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ../add_file/โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมการ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลฝายกวาง สมัครมาร่วมโครงการจำนวน 20 ครัวเรือน โดยมีว่าที่ร.ต. สมสิฎฎิ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง และ นายพงพัฒน์ ชมภู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฯ
ชื่อไฟล์ : กรณีไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP../add_file/กรณีไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง เทศบาลตำบลฝายกวาง Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ 2.เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ 4.มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา 5.บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน 6.หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้ ประโยชน์ของ Traffy Fondue ประโยชน์สำหรับประชาชน 1.มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง 2.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน 1.รับทราบปัญหาของประชาชน 2.ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา 3.เห็นภาพรวมของปัญหา 4.นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 5.มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา 6.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง 7.มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล ขอบคุณข้อมูลจาก:Nectec file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง เทศบาลตำบลฝายกวาง Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ 2.เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ 4.มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา 5.บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน 6.หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้ ประโยชน์ของ Traffy Fondue ประโยชน์สำหรับประชาชน 1.มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง 2.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน 1.รับทราบปัญหาของประชาชน 2.ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา 3.เห็นภาพรวมของปัญหา 4.นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 5.มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา 6.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง 7.มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล ขอบคุณข้อมูลจาก:Nectec../add_file/ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง เทศบาลตำบลฝายกวาง Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้ จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ 2.เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ 4.มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา 5.บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน 6.หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้ ประโยชน์ของ Traffy Fondue ประโยชน์สำหรับประชาชน 1.มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง 2.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน 1.รับทราบปัญหาของประชาชน 2.ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา 3.เห็นภาพรวมของปัญหา 4.นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 5.มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา 6.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง 7.มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ วิธีการใช้งาน ผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งาน ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา หน่วยงานผู้ดูแล ได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไข ผู้ใช้งาน ได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแล ขอบคุณข้อมูลจาก:Nectec
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/traffyfondue2019-smartcity.html file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/traffyfondue2019-smartcity.html../add_file/https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/traffyfondue2019-smartcity.html
ชื่อไฟล์ : ตามที่เทศบาลตำบลฝายกวางได้รับมอบเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อนำมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย วันที่ 25 มกราคม 2566 นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศรีไพร ลาดมูล นายถม โครงกาพย์ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เขต 2 พร้อมด้วยนางธนัญญา จิตวงศนันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่เทศบาลตำบลฝายกวางได้รับมอบเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อนำมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย วันที่ 25 มกราคม 2566 นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศรีไพร ลาดมูล นายถม โครงกาพย์ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เขต 2 พร้อมด้วยนางธนัญญา จิตวงศนันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย../add_file/ตามที่เทศบาลตำบลฝายกวางได้รับมอบเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อนำมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย วันที่ 25 มกราคม 2566 นายรัตน์ คำใส นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวศรีไพร ลาดมูล นายถม โครงกาพย์ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เขต 2 พร้อมด้วยนางธนัญญา จิตวงศนันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเก้าอี้สุขา และของบริจาคอุปโภคบริโภคมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลฝายกวาง จำนวน 15 ราย
ชื่อไฟล์ : งบประมาณ ๙๘๓,๗๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๑๑๑,๑๔๔.๑๘ บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งบประมาณ ๙๘๓,๗๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๑๑๑,๑๔๔.๑๘ บาท../add_file/งบประมาณ ๙๘๓,๗๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๑๑๑,๑๔๔.๑๘ บาท
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวางขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่าย กาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง ลงทะเบียนผ่านQR Code หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 ห้องขวามือ ก่อนวันที่ 14 ก.พ. 2566 สินค้าที่มาขายไม่จำกัดชนิด วางขายฟรี และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลฝายกวาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อนึ่ง ในวันที่ 23 ก.พ. 2566 จะมีการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวางขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่าย กาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง ลงทะเบียนผ่านQR Code หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 ห้องขวามือ ก่อนวันที่ 14 ก.พ. 2566 สินค้าที่มาขายไม่จำกัดชนิด วางขายฟรี และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลฝายกวาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อนึ่ง ในวันที่ 23 ก.พ. 2566 จะมีการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวางขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนที่สนใจนำสินค้ามาจำหน่าย กาดหมั้วชุมชนตำบลฝายกวาง ลงทะเบียนผ่านQR Code หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 ห้องขวามือ ก่อนวันที่ 14 ก.พ. 2566 สินค้าที่มาขายไม่จำกัดชนิด วางขายฟรี และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ชม ชิม ช้อป ของดีตำบลฝายกวาง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อนึ่ง ในวันที่ 23 ก.พ. 2566 จะมีการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร ถนนสายบ้านฝายกวาง-บัวนาค ในระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการจัดงานฉลองสมโภชกุฎิสงฆ์ บริเวณวัดบ้านฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร ถนนสายบ้านฝายกวาง-บัวนาค ในระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการจัดงานฉลองสมโภชกุฎิสงฆ์ บริเวณวัดบ้านฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งปิดการจราจร ถนนสายบ้านฝายกวาง-บัวนาค ในระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากมีการจัดงานฉลองสมโภชกุฎิสงฆ์ บริเวณวัดบ้านฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 เด็กที่สมัครต้อง เกิดก่อน วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 เด็กที่สมัครต้อง เกิดก่อน วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ../add_file/ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 เด็กที่สมัครต้อง เกิดก่อน วันที่ 16 พ.ค. พ.ศ. 2564 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง หรือ สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ชื่อไฟล์ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป อบจ.พะเยา จะปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง ตั้งแต่วัดสลาบ ถึง บริษัทเกษมสันต์พืชผล จำกัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป อบจ.พะเยา จะปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง ตั้งแต่วัดสลาบ ถึง บริษัทเกษมสันต์พืชผล จำกัด ../add_file/วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป อบจ.พะเยา จะปิดถนนเพื่อซ่อมบำรุง ตั้งแต่วัดสลาบ ถึง บริษัทเกษมสันต์พืชผล จำกัด
ชื่อไฟล์ : ด้วยเจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง เขต ๒ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน จึงขอเชิญพุทธศาสนิกได้รับทราบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการรับสมัคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง เขต ๒ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน จึงขอเชิญพุทธศาสนิกได้รับทราบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการรับสมัคร../add_file/ด้วยเจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต ๑ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัดและคณะสงฆ์ตำบลฝายกวาง ได้จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดแวนโค้งเก่า หมู่ ๑๑ ตำบลฝายกวาง เขต ๒ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน จึงขอเชิญพุทธศาสนิกได้รับทราบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการรับสมัคร
ชื่อไฟล์ : กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง #ThaiD #สะดวก #รวดเร็ว #ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น #ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่มา:fackbook = กรมการปกครอง fanpage file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง #ThaiD #สะดวก #รวดเร็ว #ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น #ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่มา:fackbook = กรมการปกครอง fanpage../add_file/กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD บนมือถือสำเร็จ จะแสดงภาพบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ทั้งด้านหน้าบัตร และหลังบัตร พร้อมช่องทางการบริการงานต่างๆ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง การขอรับบริการล่วงหน้า การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเอง โดยในระยะแรก มีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับกรมการปกครอง 30 หน่วยงาน และจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ การดูข้อมูลส่วนบุคคลภายในแอปพลิเคชั่น ThaiD จะปรากฏลิงค์ BORA Portal ผ่านเว็บไซต์ http://thportal.bora.dopa.go.th แล้ว login ด้วย ThaiD โดยการสแกน QR Code และใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ จำนวน 8 หลัก ข้อมูลที่ปรากฎได้แก่ การศึกษาและความสามารถ สวัสดิการ ประกอบอาชีพ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ทรัพย์สิน ตรวจสอบการฉีดวัคซีน เป็นต้น อนึ่ง ในระยะแรกนี้หน่วยงานที่ใช้ ThaiD ในการยืนยันตัวตนแล้ว อาทิเช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ใช้แสดงตนเพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศ , กรมการกงสุล ใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการขอทำหนังสือเดินทาง , กรมสรรพากร ใช้ในระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) และระบบตรวจสอบค่าลดหย่อน (My Tax Account) เป็นต้น แอปพลิเคชั่น ThaiD อ่านเป็นภาษาไทยว่า "ไทยดี" คือชื่อที่มีความหมาย จดจำง่าย โดยเป็นคำผสมในภาษาอังกฤษ จาก"Thai" และ ID " ซึ่งเป็นคำเฉพาะ ID ปกติย่อมาจาก IDentification ที่แปลว่า “อัตลักษณ์ไทย” เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปปลิเคชั่นคือ “การพิสูจน์และยืนยันตัวตน...ของคนไทย” อย่างแท้จริง #ThaiD #สะดวก #รวดเร็ว #ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น #ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน ที่มา:fackbook = กรมการปกครอง fanpage
ชื่อไฟล์ : เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566* เว็ปไซต์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/* การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popoutศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566* เว็ปไซต์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/* การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popoutศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info../add_file/เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566* เว็ปไซต์การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/* การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พำนักอยู่ต่างประเทศ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็ปไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/#/popoutศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ที่ https://www.thaivote.info
ชื่อไฟล์ : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือเทศบาลตำบลฝายกวางปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 3 (ส.ส.4/5) จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือเทศบาลตำบลฝายกวางปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 3 (ส.ส.4/5) จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ../add_file/สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือเทศบาลตำบลฝายกวางปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 - 3 (ส.ส.4/5) จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การรับแจ้งการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 101 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การรับแจ้งการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 101../add_file/เรื่อง การรับแจ้งการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 101
ชื่อไฟล์ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง (งานทะเบียนราษฎร) เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 ** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-2979 หรือ 09-1448-6644 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง (งานทะเบียนราษฎร) เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 ** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-2979 หรือ 09-1448-6644../add_file/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง (งานทะเบียนราษฎร) เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 ** หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5445-2979 หรือ 09-1448-6644
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่า การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 2) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ดังนั้น เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลฝายกวาง คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของเทศบาลตำบลฝายกวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้ 1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 2. เมื่อสแกน QR Code ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง “ระบุหมายเลขโทรศัพท์” และ กดปุ่ม “รับรหัส OTP” ที่อยู่ด้านข้าง 3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” และ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่า การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 2) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ดังนั้น เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลฝายกวาง คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของเทศบาลตำบลฝายกวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้ 1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 2. เมื่อสแกน QR Code ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง “ระบุหมายเลขโทรศัพท์” และ กดปุ่ม “รับรหัส OTP” ที่อยู่ด้านข้าง 3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” และ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)../add_file/ประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นั้น ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่า การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้ ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง 1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึง ความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 2) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th ดังนั้น เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ “ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) ซึ่งช่วงระยะเวลาการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของเทศบาลตำบลฝายกวาง คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อของเทศบาลตำบลฝายกวาง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) คือ แบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีดังต่อไปนี้ 1. นำมือถือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง 2. เมื่อสแกน QR Code ตามข้อ 1 แล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง และ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่อง “ระบุหมายเลขโทรศัพท์” และ กดปุ่ม “รับรหัส OTP” ที่อยู่ด้านข้าง 3. นำรหัส OTP ได้รับในกล่องข้อความในมือถือ กรอกใส่ช่อง “ระบุรหัสยืนยัน” และ กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง เพื่อนำไปสู่หน้าต่างสำหรับตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) หมายเหตุ: แหล่งที่มาของ QR Code จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 9clQXtHWed65313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รอบแรกวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และรอบสองวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รอบแรกวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และรอบสองวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/../add_file/ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รอบแรกวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และรอบสองวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/
ชื่อไฟล์ : งานจัดเก็บรายได้ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น หากเกินกำหนดระยะเวลาจะคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานจัดเก็บรายได้ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น หากเกินกำหนดระยะเวลาจะคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม../add_file/งานจัดเก็บรายได้ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น หากเกินกำหนดระยะเวลาจะคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ชื่อไฟล์ : อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึง ขอคำปรึกษาในเรื่องภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จดทะเบียนพาณิชย์ หรือแจ้งการโอนเงินเพื่อชำระภาษี ท่านสามารถ สแกน QR code เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ "งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง" ????ส่งข้อความ เพื่อสอบถาม ????หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึง ขอคำปรึกษาในเรื่องภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จดทะเบียนพาณิชย์ หรือแจ้งการโอนเงินเพื่อชำระภาษี ท่านสามารถ สแกน QR code เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ "งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง" ????ส่งข้อความ เพื่อสอบถาม ????หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ../add_file/อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมถึง ขอคำปรึกษาในเรื่องภาษีท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จดทะเบียนพาณิชย์ หรือแจ้งการโอนเงินเพื่อชำระภาษี ท่านสามารถ สแกน QR code เพื่อติดต่อสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ "งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง" ????ส่งข้อความ เพื่อสอบถาม ????หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาทำการ
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)../add_file/ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ชื่อไฟล์ : เผยแพร่นิทาน สื่อเสียงประชาสัมพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เผยแพร่นิทาน สื่อเสียงประชาสัมพันธ์../add_file/เผยแพร่นิทาน สื่อเสียงประชาสัมพันธ์
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้ดำเนินการจัดตั้งจุดพักรถและจุดบริการห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 – วันที่ 17 เมษายน 2565 ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถ จุดบริการห้องน้ำ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลฝายกวาง โดยจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด จุดพักรถ และบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลฝายกวางที่มีความสนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้ดำเนินการจัดตั้งจุดพักรถและจุดบริการห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 – วันที่ 17 เมษายน 2565 ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถ จุดบริการห้องน้ำ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลฝายกวาง โดยจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด จุดพักรถ และบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลฝายกวางที่มีความสนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวด้วย ../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวางจะได้ดำเนินการจัดตั้งจุดพักรถและจุดบริการห้องน้ำ เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 – วันที่ 17 เมษายน 2565 ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จุดพักรถ จุดบริการห้องน้ำ และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลฝายกวาง โดยจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาด จุดพักรถ และบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลฝายกวางที่มีความสนใจนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวด้วย
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวางได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำบายสี การทำช่อบูเก้ การมัดตกแต่งผ้า เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน และรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลิต การบริการที่ก่อเกิดรายได้ให้ชุมชนต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนทุกช่วงวัย ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยสมัครผ่าน QR code ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวางได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำบายสี การทำช่อบูเก้ การมัดตกแต่งผ้า เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน และรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลิต การบริการที่ก่อเกิดรายได้ให้ชุมชนต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนทุกช่วงวัย ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยสมัครผ่าน QR code ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวางได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หลักสูตร การทำบายสี การทำช่อบูเก้ การมัดตกแต่งผ้า เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน และรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลิต การบริการที่ก่อเกิดรายได้ให้ชุมชนต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนทุกช่วงวัย ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยสมัครผ่าน QR code ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ )พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4 )พ.ศ. ๒๕6๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4 )พ.ศ. ๒๕6๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามความในมาตรา ๕๐ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑4 )พ.ศ. ๒๕6๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียดตามที่แนบมานี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียดตามที่แนบมานี้../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 รายละเอียดตามที่แนบมานี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : XxBrrZSMon21323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GEh8LGtMon30056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง จะได้ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้) โดยกำหนดให้ประชาชนตอบแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ลิ้งค์ https://forms.gle/PbwcPoTWbLPSj7sP8 เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง จะได้ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้) โดยกำหนดให้ประชาชนตอบแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ลิ้งค์ https://forms.gle/PbwcPoTWbLPSj7sP8 เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง จะได้ดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชน (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้) โดยกำหนดให้ประชาชนตอบแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ลิ้งค์ https://forms.gle/PbwcPoTWbLPSj7sP8 เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีพ ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นด้วยมือ เพียงแห่งเดียวในอำเภอเชียงคำ โดยผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่บ้านทุ่งหล่ม หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง เปิดจำหน่าย ทุกวัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นด้วยมือ เพียงแห่งเดียวในอำเภอเชียงคำ โดยผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่บ้านทุ่งหล่ม หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง เปิดจำหน่าย ทุกวัน ../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นด้วยมือ เพียงแห่งเดียวในอำเภอเชียงคำ โดยผู้สนใจสามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่บ้านทุ่งหล่ม หมู่ 6 ตำบลฝายกวาง เปิดจำหน่าย ทุกวัน
ชื่อไฟล์ : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฝายกวาง สนับสนุนโครงการ สุงวัย ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรผู้สูงอายุในตำบลฝายกวาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฝายกวาง สนับสนุนโครงการ สุงวัย ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรผู้สูงอายุในตำบลฝายกวาง../add_file/กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลฝายกวาง สนับสนุนโครงการ สุงวัย ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรผู้สูงอายุในตำบลฝายกวาง
ชื่อไฟล์ : https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/../add_file/https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 7 ตามโครงการขุดขยายสระหนองมะห้า หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 7 ตามโครงการขุดขยายสระหนองมะห้า หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 7 ตามโครงการขุดขยายสระหนองมะห้า หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
ชื่อไฟล์ : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 รอบแรกวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2566 รอบสองวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2566 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 รอบแรกวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2566 รอบสองวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2566 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ../add_file/การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 รอบแรกวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2566 รอบสองวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2566 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
ชื่อไฟล์ : วันที่ 14 ก.ค 2566 เวลา 09.30น. ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสาธารณสุข /ผู้นำชุมชน/อสม.หมู14 ลงพื้นที่ บ้านศิวิไล หมู่ 14 พ่นหมอกควันและให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 14 ก.ค 2566 เวลา 09.30น. ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสาธารณสุข /ผู้นำชุมชน/อสม.หมู14 ลงพื้นที่ บ้านศิวิไล หมู่ 14 พ่นหมอกควันและให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก../add_file/วันที่ 14 ก.ค 2566 เวลา 09.30น. ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสาธารณสุข /ผู้นำชุมชน/อสม.หมู14 ลงพื้นที่ บ้านศิวิไล หมู่ 14 พ่นหมอกควันและให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
ชื่อไฟล์ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชานในช่วงวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเชียงคำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชานในช่วงวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ../add_file/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชานในช่วงวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเชียงคำ
ชื่อไฟล์ : จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร โดยประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถเลือกกดหมายเลขตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรได้ จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้ หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ขอรับบริการต้องการจะติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของศูนย์ ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 ให้กดที่หมายเลข 0 โดยในแต่ละหมายเลข เมื่อผู้ขอรับบริการกดหมายเลขที่ต้องการจะรับฟังข้อมูลรายละเอียด จะมีการจำแนกประเภทของงานทะเบียนต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการทางระบบอัตโนมัติสามารถทราบรายละเอียด และนำไปเป็นแนวทางในการไปติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือหากผู้ขอรับบริการทางระบบอัตโนมัติไม่ต้องการกดเข้าไปฟังในข้อมูลรายละเอียดของหมายเลข 1 – 4 ผู้รับบริการต้องการจะสนทนากับเจ้าหน้าที่ให้เลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการพร้อมคำแนะนำ จำนวน 5 ท่าน และในการรอสายเพื่อติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่าท่านอยู่ในลำดับการรอสายคิวที่เท่าใด และในการสนทนาระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้ทุกสายตลอดการสนทนา ระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 เปิดให้บริการตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ขอรับบริการที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน #CallCenter #1548 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร โดยประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถเลือกกดหมายเลขตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรได้ จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้ หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ขอรับบริการต้องการจะติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของศูนย์ ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 ให้กดที่หมายเลข 0 โดยในแต่ละหมายเลข เมื่อผู้ขอรับบริการกดหมายเลขที่ต้องการจะรับฟังข้อมูลรายละเอียด จะมีการจำแนกประเภทของงานทะเบียนต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการทางระบบอัตโนมัติสามารถทราบรายละเอียด และนำไปเป็นแนวทางในการไปติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือหากผู้ขอรับบริการทางระบบอัตโนมัติไม่ต้องการกดเข้าไปฟังในข้อมูลรายละเอียดของหมายเลข 1 – 4 ผู้รับบริการต้องการจะสนทนากับเจ้าหน้าที่ให้เลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการพร้อมคำแนะนำ จำนวน 5 ท่าน และในการรอสายเพื่อติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่าท่านอยู่ในลำดับการรอสายคิวที่เท่าใด และในการสนทนาระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้ทุกสายตลอดการสนทนา ระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 เปิดให้บริการตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ขอรับบริการที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน #CallCenter #1548../add_file/ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร โดยประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถเลือกกดหมายเลขตอบรับอัตโนมัติเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรได้ จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้ หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ขอรับบริการต้องการจะติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของศูนย์ ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 ให้กดที่หมายเลข 0 โดยในแต่ละหมายเลข เมื่อผู้ขอรับบริการกดหมายเลขที่ต้องการจะรับฟังข้อมูลรายละเอียด จะมีการจำแนกประเภทของงานทะเบียนต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการทางระบบอัตโนมัติสามารถทราบรายละเอียด และนำไปเป็นแนวทางในการไปติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือหากผู้ขอรับบริการทางระบบอัตโนมัติไม่ต้องการกดเข้าไปฟังในข้อมูลรายละเอียดของหมายเลข 1 – 4 ผู้รับบริการต้องการจะสนทนากับเจ้าหน้าที่ให้เลือกกดหมายเลข 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการพร้อมคำแนะนำ จำนวน 5 ท่าน และในการรอสายเพื่อติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่าท่านอยู่ในลำดับการรอสายคิวที่เท่าใด และในการสนทนาระหว่างผู้ขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้ทุกสายตลอดการสนทนา ระบบตอบรับอัตโนมัติของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 เปิดให้บริการตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ขอรับบริการที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเวลาราชการ โดยไม่หยุดพักกลางวัน #CallCenter #1548
ชื่อไฟล์ : การปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารปลอม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารปลอม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ../add_file/การปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารปลอม มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยนายสมสิฎฎ์ ชาญชัย นายทะเบียนทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้พิจารณาอนุญาตเพิ่มชื่อและรายการบุคคลให้กับนายบุญ ศรีเงาะ บุคคลสัญชาติอเมริกัน เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยนายสมสิฎฎ์ ชาญชัย นายทะเบียนทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้พิจารณาอนุญาตเพิ่มชื่อและรายการบุคคลให้กับนายบุญ ศรีเงาะ บุคคลสัญชาติอเมริกัน เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา) ../add_file/วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยนายสมสิฎฎ์ ชาญชัย นายทะเบียนทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง ได้พิจารณาอนุญาตเพิ่มชื่อและรายการบุคคลให้กับนายบุญ ศรีเงาะ บุคคลสัญชาติอเมริกัน เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) บ้านเลขที่ 198 หมู่ที่ 7 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกา)
ชื่อไฟล์ : กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์โดยการแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ประชาชน หรือทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าการโฆษณา รับทำ หรือใช้เอกสารทางราชการปลอมมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์โดยการแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ประชาชน หรือทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าการโฆษณา รับทำ หรือใช้เอกสารทางราชการปลอมมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ../add_file/กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์โดยการแอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ประชาชน หรือทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าการโฆษณา รับทำ หรือใช้เอกสารทางราชการปลอมมีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย ตามความนัยข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 60810.6/ ว 8029 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย ตามความนัยข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 60810.6/ ว 8029 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 97 ราย ตามความนัยข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 60810.6/ ว 8029 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ../add_file/ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ
ชื่อไฟล์ : เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ มีดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ มีดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)../add_file/เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมแบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ มีดังนี้ 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
ชื่อไฟล์ : ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ โดย ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 1. บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) 3. บัญชีธนาคาร(ธนาคารอะไรก็ได้ที่สามารถใช้งานได้ปกติ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ โดย ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 1. บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) 3. บัญชีธนาคาร(ธนาคารอะไรก็ได้ที่สามารถใช้งานได้ปกติ)../add_file/ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ โดย ใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 1. บัตรประชาชนผู้มีสิทธิ 2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ) 3. บัญชีธนาคาร(ธนาคารอะไรก็ได้ที่สามารถใช้งานได้ปกติ)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานจัดเก็บรายได้ จะออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ปีงบประมาณ 2567 ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง เขต 1 และเขต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการบริการรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานจัดเก็บรายได้ จะออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ปีงบประมาณ 2567 ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง เขต 1 และเขต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการบริการรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ../add_file/งานจัดเก็บรายได้ จะออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ปีงบประมาณ 2567 ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง เขต 1 และเขต 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการบริการรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักทะเบียนฯ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ (ห้องทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอเชียงคำ) #ติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4486644 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักทะเบียนฯ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ (ห้องทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอเชียงคำ) #ติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4486644../add_file/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักทะเบียนฯ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ (ห้องทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอเชียงคำ) #ติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-4486644
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และส่งผลต่อประชาชนโดยตรง เทศบาลตำบลฝายกวางจึงร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) ตามนโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และส่งผลต่อประชาชนโดยตรง เทศบาลตำบลฝายกวางจึงร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) ตามนโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย../add_file/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และส่งผลต่อประชาชนโดยตรง เทศบาลตำบลฝายกวางจึงร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ (Function) และภารกิจเชิงพื้นที่ (Area) ตามนโยบายสำคัญ 10 ประเด็น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายกวาง ได้ตรวจสอบรายการ หากพบว่าข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลฝายกวางจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายกวาง ได้ตรวจสอบรายการ หากพบว่าข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลฝายกวางจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายกวาง ได้ตรวจสอบรายการ หากพบว่าข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง ในวันและเวลาราชการ เพื่อเทศบาลตำบลฝายกวางจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2508 – 1 ก.ย. 2508 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแวนโค้ง ม.8 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 8,9,11,13,14,16 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 1-7,10,12,15,17 กรณีที่ไม่สามารถมายืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนมอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมายืนยันสิทธิแทนได้ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2508 – 1 ก.ย. 2508 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแวนโค้ง ม.8 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 8,9,11,13,14,16 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 1-7,10,12,15,17 กรณีที่ไม่สามารถมายืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนมอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมายืนยันสิทธิแทนได้ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2508 – 1 ก.ย. 2508 ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแวนโค้ง ม.8 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 8,9,11,13,14,16 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง ชั้น 1 สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 1-7,10,12,15,17 กรณีที่ไม่สามารถมายืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วนมอบอำนาจมาให้ผู้รับมอบอำนาจมายืนยันสิทธิแทนได้ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงไปด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลฝายกวาง หลักสูตร ช่างไฟฟ้าชุมชน หลักสูตร 5 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ พร้อมสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพติดตั้งไฟฟ้าในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน และหลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน หลักสูตร 1 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประชาชนผุ้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านผ่าน QR code file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลฝายกวาง หลักสูตร ช่างไฟฟ้าชุมชน หลักสูตร 5 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ พร้อมสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพติดตั้งไฟฟ้าในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน และหลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน หลักสูตร 1 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประชาชนผุ้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านผ่าน QR code../add_file/เทศบาลตำบลฝายกวาง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร คือ โครงการ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลฝายกวาง หลักสูตร ช่างไฟฟ้าชุมชน หลักสูตร 5 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ พร้อมสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพติดตั้งไฟฟ้าในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน และหลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน หลักสูตร 1 วัน รูปแบบกิจกรรม ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน ประชาชนผุ้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านผ่าน QR code
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน../add_file/สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ถึง วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : PzpUwbkMon24514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดิน ต้องทำอย่างไร ? เทศบาลตำบลฝายกวางจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.7 หรือ ภดส.8 และคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งประเมินฯไปให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี โดยสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องทำเมื่อได้รับจดหมายฯ คือ 1. ตรวจสอบว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้แสดงไว้นั้น ถูกต้องตรงกันกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของ หรือครอบครองไว้หรือไม่ เช่น มีการระบุประเภทของที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ จำนวนค่าภาษีที่ระบุ เป็นต้น 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง สามารถคัดค้านการประเมินได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อเขียนคำร้องคัดค้านการแจ้งประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส. 10) หากถูกต้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อชำระภาษี ผู้เสียภาษีสามารถแสกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดตามหนังสือที่จัดส่งไปได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-883507 ต่อ109 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง หรือช่องทาง LINE OFFICIAL : งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลฝายกวาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดิน ต้องทำอย่างไร ? เทศบาลตำบลฝายกวางจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.7 หรือ ภดส.8 และคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งประเมินฯไปให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี โดยสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องทำเมื่อได้รับจดหมายฯ คือ 1. ตรวจสอบว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้แสดงไว้นั้น ถูกต้องตรงกันกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของ หรือครอบครองไว้หรือไม่ เช่น มีการระบุประเภทของที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ จำนวนค่าภาษีที่ระบุ เป็นต้น 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง สามารถคัดค้านการประเมินได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อเขียนคำร้องคัดค้านการแจ้งประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส. 10) หากถูกต้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อชำระภาษี ผู้เสียภาษีสามารถแสกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดตามหนังสือที่จัดส่งไปได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-883507 ต่อ109 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง หรือช่องทาง LINE OFFICIAL : งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลฝายกวาง../add_file/เมื่อได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดิน ต้องทำอย่างไร ? เทศบาลตำบลฝายกวางจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.6) แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.7 หรือ ภดส.8 และคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งประเมินฯไปให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี โดยสิ่งที่ผู้เสียภาษีต้องทำเมื่อได้รับจดหมายฯ คือ 1. ตรวจสอบว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้แสดงไว้นั้น ถูกต้องตรงกันกับทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของ หรือครอบครองไว้หรือไม่ เช่น มีการระบุประเภทของที่ดิน ลักษณะการใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ จำนวนค่าภาษีที่ระบุ เป็นต้น 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง สามารถคัดค้านการประเมินได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อเขียนคำร้องคัดค้านการแจ้งประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 (ภ.ด.ส. 10) หากถูกต้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อชำระภาษี ผู้เสียภาษีสามารถแสกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดตามหนังสือที่จัดส่งไปได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-883507 ต่อ109 งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลฝายกวาง หรือช่องทาง LINE OFFICIAL : งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลฝายกวาง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/