ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ถึง ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง