ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๑ ท่อ เพื่อใช้สำหรับภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง