messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศ ฯ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder ประชาสัมพันธ์ภาษี
แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เอกสารการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศ เทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview62

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.21-006 สายบ้านใหม่นาสา หมู่ที่ 13 บ้านใหม่นาสา ตำบลฝายกวาง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview2
O14 รายงานการจักซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview5
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(ถนนแอสฟัลติก))
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเทศบาลตำบลฝายกวาง เรื้องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview31
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่5) grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview13
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่4) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview19
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง (ครั้งที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : คลัง | เปิดอ่าน : pageview26