messager
 
เทศบาลตำบลฝายกวาง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
folder แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
แผ่นพับวินัยพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลฝายกวาง แผ่นพับ ไทยรู้ สู้โควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview67
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไทยรู้ สู้โควิด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
แผนพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview71
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับของขวัญและประโยชน์ต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview51
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder งานกีฬาและนันทนาการ
ลานกีฬาเทศบาลตำบลฝายกวาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ลานกีฬาในพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง ม.1-ม.17 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
รายงานผลการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview38

folder งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview20
ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ศพด.ในสังกัด grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview19
ผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา (นิเทศติดตามการดำเนินงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : fsm3 | เปิดอ่าน : pageview30